1. STATUT SZKOŁY

2. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
3. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
4. POLTYKA OCHRONY DZIECI
5. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW
6. REGULAMIN WYJŚĆ I WYCIECZEK
7. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO